Fa­ca­de T

Izo­la­cyj­na WEŁNA SKALNA

Pły­ty NEOWOOL FACADE T ze skal­nej weł­ny mi­ne­ral­nej są prze­zna­czo­ne do izo­la­cji ter­micz­nej ścian ze­wnętrz­nych w bez­spo­ino­wych sys­te­mach ocie­pleń ścian (ETICS).
Pa­ra­me­try FACADE T
De­kla­ro­wa­ny współ­czyn­nik prze­wo­dze­nia cie­pła λ = 0,034 W/mK
Kla­sa re­ak­cji na ogień A1
Kod wy­ro­bu FACADE T
Na­prę­że­nie ści­ska­ją­ce przy 10% od­kształ­ce­niu ≥ 10 kPa
Wy­trzy­ma­łość na roz­cią­ga­nie pro­sto­pa­dłe do po­wierzch­ni TR ≥ 7,5 kPa
Pa­ro­prze­pusz­czal­ność MU1
Krót­ko­tr­wa­ła na­sią­kli­wość wo­dą ≤ 1

Informacje dodatkowe

NAPISZ DO NAS!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram