Ne­oaco­ustic

ZASTOSOWANIE WYROBU:
Izo­la­cja ciepl­na i aku­stycz­na stro­pów mie­dzy kon­dy­gna­cyj­nych od dźwię­ków ude­rze­nio­wych w tech­no­lo­gii podło­gi pły­wa­ją­cej o ob­cią­że­niach użyt­ko­wych do 4 i 5 kN/m2 (w za­leż­no­ści od gru­bo­ści) w bu­dyn­kach miesz­kal­nych: jed­no­ro­dzin­nych, wie­lo­ro­dzin­nych, za­miesz­ka­nia zbio­ro­we­go oraz uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej: szko­łach, przed­szko­lach, szpi­ta­lach, bi­blio­te­kach, ho­te­lach, biu­row­cach i in­nych.

WYMIARY I PAKOWANIE:
Pły­ty pro­du­ko­wa­ne są o wy­mia­rach 1000 × 500 mm gru­bość płyt 17-2, 22-2, 27-2, 33-3, 38-3, 43-3, 48-3, 53-3 mm.

Informacje dodatkowe

NAPISZ DO NAS!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram