Ne­oaqua Stan­dard λ ≤0,036

ZASTOSOWANIE WYROBU:
Wo­do­od­por­ne pły­ty izo­la­cyj­ne Ne­oaqua Stan­dard są ide­al­ną ter­mo­izo­la­cją wszę­dzie tam, gdzie mo­że wy­stą­pić dłu­go­trwa­łe dzia­ła­nie wo­dy. Prze­zna­czo­ne one są do wy­ko­na­nia izo­la­cji ter­micz­nej:

  • ścian fun­da­men­to­wych po­ni­żej po­zio­mu grun­tu do 2 m,
  • podłóg na stro­pie w po­miesz­cze­niach wil­got­nych,
  • po­miesz­czeń o du­żej wil­got­no­ści np. chłod­ni, mroź­ni, myj­ni,
  • po­sa­dzek prze­my­sło­wych o ob­cią­że­niu użyt­ko­wym do 3,0 t/m2 wy­ko­na­nych bez­po­śred­nio na grun­cie,
  • co­ko­łów i ścian piw­nic

Informacje dodatkowe

Współczynnik przewodzenia ciepła λ

0,036 W/mK

Klasa reakcji na ogień
E
Grubość
T2
Długość i szerokość
L3, W3 ± 0,6 % lub ± 3 mm
Prostokątność
Sb5 ± 5 mm/1000 mm
Płaskość
P10 10 mm
Wytrzymałość na zginanie
BS150 ≥ 150 kPa
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym
CS(10)100 ≥ 100 kPa
Obciążenia użytkowe
≤ 3,0 t/m2
Stabilność wymiarowaw stałych normalnych warunkach laboratoryjnych
DS(N)5 ± 0,5 %
Stabilność wymiarowaw określonych warunkach temperatury i wilgotności
DS(70,-)2 ≤ 2 %
NAPISZ DO NAS!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram