Ne­odach Po­dło­ga Stan­dard

EPS EN 13163 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS100-CS(10)60-DS(N)5-DS(70,-)2

ZASTOSOWANIE WYROBU:

  • do wy­ko­ny­wa­nia izo­la­cji ciepl­nej w bu­dow­nic­twie o ob­cią­że­niu użyt­ko­wym do 1,8  to­n/m2
  • do wy­ko­na­nia izo­la­cji ter­micz­nej da­chów użyt­ko­wych i nieużyt­ko­wych, pła­skich i spa­dzi­stych, no­wych i re­ge­ne­ro­wa­nych
  • do wy­ko­na­nia izo­la­cji ter­micz­nej podłóg na grun­cie oraz na stro­pie żel­be­to­wym nor­mal­nie ob­cią­żo­nej

Informacje dodatkowe

NAPISZ DO NAS!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram