Ne­odach RE15 2,1 t

Ognio­och­ron­ne pły­ty sty­ro­pia­no­we Ne­odach RE15 2,1 t wy­róż­nia­ją się one spe­cy­ficz­ny­mi wła­ści­wo­ścia­mi na­tu­ral­ną hy­dro­fo­bo­wo­ścią, sta­bil­no­ścią wy­mia­rów po za­apli­ko­wa­niu, do­bry­mi wła­ści­wo­ścia­mi ter­mo­izo­la­cyj­ny­mi, a tak­że du­żą wy­trzy­ma­ło­ścią me­cha­nicz­ną umoż­li­wia­ją­cą po­ru­sza­nie się po nich w cza­sie mon­ta­żu i użyt­ko­wa­nia. Pły­ty izo­la­cyj­ne Ne­odach RE15 2,1 t prze­zna­czo­ne są do wy­ko­na­nia izo­la­cji ter­micz­nej da­chów użyt­ko­wych i nieużyt­ko­wych, pła­skich i lek­ko spa­dzi­stych, no­wych i re­ge­ne­ro­wa­nych oraz ja­ko war­stwa ter­mo­izo­la­cyj­na pod wszel­kie­go ro­dza­ju za­rów­no jed­no i wie­lo­war­stwo­we po­kry­cia da­cho­we, ta­kie jak pa­py as­fal­to­we, mem­bra­ny bi­tu­micz­ne, mem­bra­ny PCV i in­ne. Na­chy­le­nie po­ła­ci da­cho­wej z za­sto­so­wa­niem płyt Ne­odach RE15 2,1 t nie po­win­no prze­kra­czać: 15  .

Pły­ty Ne­odach RE15 2,1 t po­sia­da­ją peł­ną kla­sy­fi­ka­cję bez­pie­czeń­stwa po­ża­ro­we­go w za­kre­sie kla­sy re­ak­cji na ogień dla wy­ro­bów da­cho­wych. Wy­ko­na­nie ca­łe­go prze­kry­cia da­chu z płyt Ne­odach RE15 2,1 t po­zwa­la uzy­skać kla­sę od­por­no­ści ognio­wej na po­zio­mie RE15.

Informacje dodatkowe

NAPISZ DO NAS!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram