Ne­ody­fu­zja Su­per 040

EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100-MU5

Pa­ro­prze­pusz­czal­ne pły­ty fa­sa­do­we Ne­ody­fu­zja Su­per 040 są pierw­szym wy­ro­bem sty­ro­pia­no­wym z za­de­kla­ro­wa­nym na tak ni­skim po­zio­mie współ­czyn­ni­kiem opo­ru dy­fu­zyj­ne­go pa­ry wod­nej na pol­skim ryn­ku. Pa­ro­prze­pusz­czal­ne pły­ty fa­sa­do­we Ne­ody­fu­zja są ab­so­lut­ną no­wo­ścią na ryn­ku w któ­rych pro­ces od­pro­wa­dza­nia pa­ry wod­nej z prze­gro­dy do­ko­nu­je się po­przez kra­wę­dzie płyt, efekt ten uzy­sku­je się po­przez od­po­wied­nie mo­co­wa­nie płyt na ścia­nie. Dzię­ki spe­cjal­ne­mu ukształ­to­wa­niu kra­wę­dzi cha­rak­te­ry­zu­ją się pra­wie dzie­się­cio­krot­nie wyż­szą pa­ro­prze­pusz­czal­mo­ścią w po­rów­na­niu do płyt stan­dar­do­wych, współ­czyn­nik opo­ru dy­fu­zyj­ne­go pa­ro­prze­pusz­czal­nych płyt fa­sa­do­wych Ne­ody­fu­zja µ wy­no­si po­ni­żej 5. Wy­so­ka pa­ro­prze­pusz­czal­ność płyt Ne­ody­fu­zja, za­sta­ła po­twier­dzo­na wy­ni­ka­mi ba­dań In­sty­tu­tu Tech­ni­ki Bu­dow­la­nej w War­sza­wie. Pro­du­ko­wa­ne są o gru­bo­ściach 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 cm. Uni­ka­to­wy kształt płyt z gru­py Ne­odu­fu­zja za­stał za­re­je­stro­wa­ny i opa­ten­to­wa­ny w Urzę­dzie Pa­ten­to­wym RP.

ZASTOSOWANIE WYROBU:

  • do ocie­pla­nie ścian ze­wnętrz­nych bu­dyn­ków we­dług zło­żo­ne­go sys­te­mu ocie­pla­nia ścian ze­wnętrz­nych bu­dyn­ków ETICS (me­to­da lek­ka­-mo­kra, BSO – bez­spo­ino­we sys­te­my ocie­pleń) w spo­sób za­pew­nia­ją­cy od­pro­wa­dze­nie pa­ry wod­nej z prze­gro­dy
  • do ter­mo­izo­la­cji ścian świe­żo wznie­sio­nych w spo­sób umoż­li­wia­ją­cy szyb­kie od­pro­wa­dza­nie wo­dy tech­no­lo­gicz­nej z prze­gro­dy (nie moż­li­we do uzy­ska­nia przy za­sto­so­wa­niu stan­dar­do­wych płyt sty­ro­pia­no­wych)
  • do ter­mo­izo­la­cji fa­sad mo­krych, za­wil­go­co­nych
  • do re­no­wa­cji ist­nie­ją­cych sys­te­mów ocie­pleń wg za­sa­dy „sty­ro­pian na sty­ro­pia­n” umoż­li­wia­ją­cy za­pew­nie­nie wy­sy­cha­nia za­wil­go­co­nych sta­rych docie­pleń.

Informacje dodatkowe

NAPISZ DO NAS!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram