Ne­ofa­sa­da Stan­dard

EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)1-TR80

ZASTOSOWANIE WYROBU:

  • ocie­pla­nie ścian ze­wnętrz­nych bu­dyn­ków:
    • we­dług zło­żo­ne­go sys­te­mu ocie­pla­nia ścian ze­wnętrz­nych bu­dyn­ków ETICS (me­to­da lek­ka­-mo­kra, BSO – bez­spo­ino­we sys­te­my ocie­pleń) któ­re do­pusz­cza­ją za­de­kla­ro­wa­ny po­ziom pa­ra­me­trów tech­nicz­nych w do­ku­men­tach od­nie­sie­nia.
  • do wy­ko­ny­wa­nia ze­wnętrz­nych pio­no­wych izo­la­cji ciepl­nych:
    • izo­la­cja ciepl­na ścian z ele­men­ta­mi z okła­dzi­ną i wen­ty­lo­wa­ną szcze­li­ną po­wietrz­ną
    • izo­la­cja ciepl­na ścian szcze­li­no­wych z nie­wen­ty­lo­wa­ną szcze­li­ną po­wietrz­ną
    • izo­la­cja ciepl­na ścian w kon­struk­cji szkie­le­to­wej z okła­dzi­ną
  • do wy­ko­ny­wa­nia we­wnętrz­nych pio­no­wych izo­la­cji ciepl­nych:
    • izo­la­cja ciepl­na w kon­struk­cjach we­wnętrz­nych ścia­nek dzia­ło­wych
  • do wy­ko­ny­wa­nia ze­wnętrz­nych po­zio­mych izo­la­cji ciepl­nych:
    • izo­la­cja ciepl­na stro­pów od spodu z okła­dzi­ną
    • izo­la­cja ciepl­na w lek­kich stro­pach szkie­le­to­wych z okła­dzi­ną
    • izo­la­cja ciepl­na w stro­po­da­chach wen­ty­lo­wa­nych
    • izo­la­cja ciepl­na podłóg mię­dzy le­ga­ra­mi

Informacje dodatkowe

NAPISZ DO NAS!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram