Ne­ola­min NRO Pre­mium

Opis wy­ro­bu:
Ter­mo­izo­la­cyj­ne pły­ty war­stwo­we Ne­ola­min NRO Pre­mium to pły­ty sty­ro­pia­no­we la­mi­no­wa­ne pa­pą pod­kła­do­wą na osno­wie z włók­na szkla­ne­go. Wy­róż­nia­ją się one spe­cy­ficz­ny­mi wła­ści­wo­ścia­mi, na­tu­ral­ną hy­dro­fo­bo­wo­ścią, sta­bil­no­ścią wy­mia­rów po za­apli­ko­wa­niu, do­bry­mi wła­ści­wo­ścia­mi ter­mo­izo­la­cyj­ny­mi, a tak­że du­żą wy­trzy­ma­ło­ścią me­cha­nicz­ną umoż­li­wia­ją­cą po­ru­sza­nie się po nich w cza­sie mon­ta­żu i użyt­ko­wa­nia. Ter­mo­izo­la­cyj­ne pły­ty war­stwo­we Ne­ola­min NRO Pre­mium pro­du­ko­wa­ne są na ba­zie płyt sty­ro­pia­no­wych Ne­odach Po­dło­ga Pre­mium. Mo­gą być la­mi­no­wa­ne jed­no­stron­nie lub dwu­stron­nie. Ta­kie roz­wią­za­nie wpły­wa na znacz­ne skró­ce­nie cza­su wy­ko­na­nia ter­mo­izo­la­cji da­chu.
Ter­mo­izo­la­cyj­ne pły­ty war­stwo­we Ne­ola­min NRO Pre­mium prze­zna­czo­ne są do wy­ko­ny­wa­nia izo­la­cji ciepl­nej da­chów użyt­ko­wych i nieużyt­ko­wych, pła­skich i po­chy­łych (o ką­cie na­chy­le­nia po­ła­ci do 20°), pod wy­lew­ki z za­pra­wy ce­men­to­wej (szlich­ty).
Ukła­dy da­cho­we z ter­mo­izo­la­cyj­ny­mi pły­ta­mi war­stwo­wy­mi Ne­ola­min NRO zo­stał skla­sy­fi­ko­wa­ne w za­kre­sie za­cho­wa­nia na od­dzia­ły­wa­nie ognia ze­wnętrz­ne­go w kla­sie Bro­of(t1). Pro­du­ko­wa­ne są na ba­zie płyt sty­ro­pia­no­wych o kla­sie re­ak­cji na ogień co naj­mniej E. Pły­ty Ne­ola­min NRO mo­gą być ukła­da­ne na nie­od­kształ­cal­nych podło­żach nie­pal­nych, np. z blach fa­li­stych, be­to­nu, za­pra­wy ce­men­to­wej, bla­chy tra­pe­zo­wej i na ist­nie­ją­cych po­kry­ciach da­cho­wych.
Za­sto­so­wa­nie wy­ro­bu:
  • do wy­ko­ny­wa­nia izo­la­cji ter­micz­nej da­chów (o ką­cie na­chy­le­nia nie więk­szym niż 20°), pod wy­lew­ki z za­pra­wy ce­men­to­wej (szlich­ty).

Informacje dodatkowe

NAPISZ DO NAS!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram